Bricon nog steeds het meest verkochte systeem in België.
Kiezen voor Bricon is kiezen voor zekerheid.

Bricon de meeste mogelijkheden, de grootste zekerheid,
voor de beste prijs.
Aarzel  niet om ons te contacteren, via e-mail bricon@bricon.be
of op één van de volgende nummers
+32 (0)3 777 39 74, + 32 (0) 475 75 21 75
Software update 2009(updating via msi file)
Voor computers zonder internet toegang kan u hier de msi file downloaden (klik op msi)
Bricon Club Editor, Bricon USB Club-Master, Little Bricon, Speedy and Bricon+
Software               updates 2009 On-line          Weldra beschikbaar onze nieuwe Bricon 5000 NT stick
Bricon
Mededeling
Om alle onduidelijkheid na verschillede mededelingen vanwege de KBDB uit de weg te ruimen, gelieve de pdf hieronder te lezen.
(klik hier)
Bricon Trophy
2008
De traditie getrouw organiseert Bricon ook voor het seizoen 2008 een "Bricon Trophy". Hiermee willen wij de "Bricon-Liefhebbers" die in 2008 uitmuntend presteerden nog eens extra in de bloemetjes zetten.
De "Trophy" wordt georganiseerd in drie verschillende rangschikkingen: snelheid, halve-fond en fond. Door het grote aantal Bricon-liefhebbers in België is deze troppy uitgegroeid tot een prestigieus kampioenschap.  (klik hier voor uw deelnemingsformulier)
Indienen tot ten laatste 15 november 2008 !!!
Bricon 5000 Clip Uw elektronische ring aan de bondsring, het is mogelijk met de Bricon 5000 Clip
Voor meer info klik hier.
Master
updating...
Handleiding USB-Master: Klik hier

Handleiding klokken updaten: Klik hier

 

Olympiade
Oostende
2007
Oostende 2007, een organisatie waarover men nog lang zal napraten. De meest succesvolle organistaie der laatste jaren.
Ook Bricon kon op een enorme belangstelling rekenen. Onze stand werd bezocht door liefhebbers van uit alle windstreken.
Al diegenen die het nog niet wisten hebben nu met eigen ogen vastgesteld dat Bricon ontegensprekelijk het grootste electronische constateersysteem is.
Enkele impressies kan u bekijken in ons fotoboek.
Bricon in
Blackpool
20 - 21/01/07
Bricon in
Hongarije
6-7/01/07
Bricon in
Polen
5-6-7/01/07

De chipring
voor de nabije 
toekomst
"Bricon 5000"
Hitag-S ring
(03/11/06)

"Bricon - 5000"
- duidelijk te herkennen ...
- minder in gewicht ...
- minder storend effect ...
- groter leesbereik ...
- de beste prijs ...
- gewoonweg beter ...
- KBDB gehomologeerd ..

Evolutie Ringen
(03/11/06)
Na de "Groene" nu de "Blauwe" op de "HITAG-S" gebaseerde chipring. Bricon heeft niet stilgezeten, na de hetze onstaan rond het al of niet toegelaten zijn van de "Groene Bricon" ringen kunnen we eindelijk duidelijkheid aanbieden. Het dispuut met de K.B.D.B. is bijgelegd (zie hieonder) en zoals steeds heeft Bricon niet enkel gediscusieerd maar naarstig verder gezocht naar oplossingen waar elke liefhebber wel bij vaart. Wij zijn fier de "Blauwe Bricon 5000" als resultaat van een hele reeks doorgedreven testen te kunnen voorstellen. Het was onze bedoeling om de storende effecten tussen de groene ringen op onze Bricon hokantennes te minimaliseren.  Bricon is in deze opzet geslaagd en bovendien is de leeshoogte nog gestegen.
De
"Bricon 5000" is hiermee de meeste performante chipring op de markt. Overtuig uzelf en vraag om het verschil te demonstreren.
Homologatie
Bricon
Ringen

KBDBD-site

Verlaring
in pdf.

(03/11/06)

Teneinde definitief duidelijkheid te scheppen over de status van het geschil tussen KBDB en BRICON NV aangaande de homologatie en het gebruik van de Hitag-S chipringen van BRICON wensen KBDB en BRICON NV het volgende mee te delen:
Bij vonnis van 18 oktober 2006 heeft de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel de KBDB veroordeeld voor de niet-homologatie van de Hitag-S chipringen van BRICON NV.
Ten gevolge van dit vonnis erkent de KBDB hierbij uitdrukkelijk de definitieve homologatie van de Hitag-S chipringen van BRICON NV en bevestigt KBDB dat de geldigheid van de resultaten behaald door duiven op basis van het gebruik van deze chipringen niet kan worden betwist.  De Hitag-S chipringen van BRICON NV voldoen aan alle vereisten en worden bijgevolg toegelaten in alle duivenvluchten.
BRICON NV deelt hierbij mede dat zij afziet van het vorderen van enige schadevergoeding van de KBDB om te vermijden dat haar klanten / vrienden duivenliefhebbers deze schadevergoeding  indirect zouden moeten dragen via een verhoging van de lidgelden.

Bricon
/
Unikon
(03/11/06)

Op verzoek van Bricon NV heeft de dienstdoende voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout beslist dat de BVBA Elektrokon zich schuldig heeft gemaakt aan reclame strijdig met de eerlijke handelsgebruiken door in mailings en berichten omtrent de lichtgroene duivenring met Hitag-S chip gecommercialiseerd door Bricon NV, de goede naam van deze laatste en haar product te schaden en zich kleinerend uit te laten over Bricon NV en haar product en door op misleidende wijze informatie te verzwijgen omtrent afwezigheid en het belang van een TNO-rapport en de homologatie van de voornoemde ring door de Koninklijke Duivenliefhebbersbond. Derhalve heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel een verbod opgelegd aan de BVBA Elektrokon om dergelijke reclame nog te verspreiden en dit onder verbeurte van een dwangsom bij overtreding van dit verbod.
Internationale beurs in
"Kassel"

(11-12/11/06)

"Old Comrades
Show"
28-29 / 10

Telford UK
(30/10/06)

Bricon in 40 verschillende landen en in volle voorbereiding om ook in de UK een belangrijke positie in te nemen.

Eastern
Europ Cup
2006
(06/09/06)
Een unieke kans om uw duiven in kompetitie te brengen in Oost-Europa. Wie neemt de uitdaging aan in 2007 ?
Info klik hier


(10/08/06)

"Bricon - Groen"
en lichter op vele gebieden ...

- lichtere kleur,
- minder in gewicht,
- groter leesbereik,
- betere prijs, tot 0,30€ voordeliger dan de concurrentie ..
- gewoonweg beter dan de donkere varianten ...
Aanvulling:
(4/11/06)
"Bricon - Groen" aangekocht in 2006 kan zonder enige beperking verder gebruikt worden (vonnis van 18/10/2006). De groene zijn echter niet meer te bekomen, als opvolger hebben we de blauwe "Bricon 5000".
Net over de 8000 klokken 8000 liefhebbers of bijna 11000 klokken op de markt in België ...
Bijna 1000 "Club-Masters" operationeel in diverse clubs ...
Steeds bereikbaar ... (klik hier)
Bricon de absolute nr. 1
Unikon op
BRICON 
Club-Master

lost problemen op ...
Omdat onze klanten belangrijk zijn ...
Afgelopen week werd ons melding gemaakt van een mogelijk probleem indien een Unikon-Slaaf op de Bricon Club-Master aangesloten wordt.
Indien deze liefhebber meer dan 40 duiven inmand wordt het afdrukken onmogelijk traag. In plaats van nieuwsbrieven en e-mails rond te sturen hebben wij onze tijd gebruikt om het probleem te analyseren en een oplossing aan onze klanten te bezorgen. Onze klanten zijn belangrijk, ze verdienen zeker meer dan overstelpt te worden met allerlei desinformatie.
De mensen vragen geen gelul enkel nuttige informatie en vooral oplossingen indien er zich een probleem stelt. Het is gemakkelijk te verkondigen dat de ander schuld heeft indien men zelfs niet weet welk de oorzaak van het probleem is. Toch eigenaardig dat dit probleem zich voorlopig enkel voordoet met Unikon-Slaves.
Een volledig verslag zoals overgemaakt aan de KBDB : (klik hier) 

CE - label
(15/01/06)

Onder 1.7. Homologatie (KBDB standaard electronisch constateren) vinden we :" Alle apparatuur dient drager te zijn van een CE-label, gestaafd door de nodige attesten. Alle apparatuur moet voorzien zijn van attesten waaruit blijkt dat ze voldoet aan de normen en eisen die door de Belgische wetgeving opgelegd  zijn voor draadloze overdracht van gegevens."
Bricon bezit voorlopig als enig systeem deze attesten !!!
Op de vergadering van 10 januari maakten ook de inspecteurs van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) hun opwachting.  Dit bezoek heeft voor de nodige onrust gezorgd, geen enkele van onze collega's kon de gevraagde attesten voorleggen of staven. Bricon had net voor nieuwjaar reeds dezelfde inspecteurs over de vloer gekregen en kon toen de nodige documenten wel voorleggen.

Wat is de betekenis van het 
CE-label ?
(15/01/06)
Een CE-label gekleefd op een apparaat betekent dat de fabrikant de volle verantwoordelijkheid neemt voor alle mogelijke risico's die het apparaat kan betekenen in verband met interferrenties, gezondheid en veiligheid. Tenminste indien het apparaat gebruikt wordt zoals voorzien in de bijgeleverde handleiding. Het CE-label betekent niet dat het apparaat voldoet aan alle voorschriften enkel dat de fabrikant zijn verantwoordelijkheid neemt in geval dat er problemen ontstaan. Een apparaat dat niet voldoet mag niet in de handel gebracht noch gebruikt worden.
Bricon
Trophy
De voorlopige uitslagen van de Bricon - Trophy 2005
- Snelheid
- Halve Fond
- Fond
Bricon 
in groep aankopen
Duivenclubs die wensen te starten met electronisch constateren en graag een info avond hierover wensen te organiseren kunnen ons steeds contacteren. Aankopen in groep biedt extra voordelen en stelt u in staat om een electronisch systeem van Bricon aan te schaffen aan de meest voordelige voorwaarden. Geen enkel ander systeem kan u dezelfde voorwaarden bieden voor dezelfde prijs. Bricon de beste koop aan de beste prijs. Alle info in verband met onze verdelers vindt u op onderliggende pagina. Er steeds eentje in uw buurt. (klik hier)
Bricon nu
ook mogelijk
via huurkoop

Vanaf heden en met de mederwerking van de firma B.E.C. biedt Bricon u de mogelijkheid u een basissysteem aan te schaffen via een huurkoop- kontrakt. Alle info hierover vindt u in de onderliggende brochure (klik hier).
Ook mogelijk voor aankoop via al onze verdelers.
Omdat Bricon aan iedereen denkt ....

Briconverter Ook vanuit Nederland krijgen we momenteel aanvragen van Unikon liefhebbers die hun Unikon-antennes willen inruilen voor deze van Bricon.
Deze converter is daarom ook in Nederland weldra op de markt. De Bricon-versie van deze converter is te verkrijgen voor 60,-€, niet alleen voordeliger in prijs maar ook beter afgestemd op de Bricon-antennes dan de Unikon versie.
Belangrijk !!! Het grote verschil tussen de groene UCR3 en de zwarte Bricon 3000+ is de leeshoogte tijdens demo's. De groene wordt gelezen op een hoogte van ongeveer 15cm, de zwarte op een hoogte van 11cm.
Bricon heeft dit verschil grondig uitgetest en nagemeten. De oorzaak van dit hoogte verschil is heel eenvoudig terug te brengen tot de antenne die aan de chip bevestigd is. Deze antenne is op te merken als het uitstekend buisje op de Bricon 3000+ of de dikke zware knots op de groene ring.
Onze metingen hebben een belangrijk nevenverschijnsel aangetoond : "Hoger is niet beter".
Indien men namelijk een ketting van Bricon 3000+ ringen constateert aan hoge snelheid (6 à 7 per seconde) op dezelfde antenne, stellen we vast dat alle Bricon 3000+ ringen genomen worden, de groene ringen laten steeds een paar missers optekenen. 
Waarom ? Het is algemeen geweten dat twee ringen in elkaars nabijheid elkaar negatief beïnvloeden waardoor eentje of beide niet gelezen worden (dit geldt voor alle systemen). Dit storingsverschijnsel is te omgaan door de afstand tussen de ringen onderling te vergroten of de ontvangstcapaciteit van de ring te verkleinen (lezen op kleinere afstand). De Bricon 3000+ ringen en de Bricon-antennes zijn zodanig op elkaar afgesteld dat de Bricon 3000+ zich op een kleinere afstand van elkaar kunnen bewegen en toch nog geregistreed worden. 
Indien we de leesafstand van de Bricon 3000+ ringen verhogen naar 15cm (grotere antenne) merken we dezelfde missers als bij de groene ringen.
Vooral belangrijk om weten voor snelheidsspelers die vaak meerdere duiven gelijk toe krijgen. Een grotere leesafstand is nadelig en zal voor missers zorgen. Bricon-liefhebbers hebben enkel baat bij het gebruik van de originele Bricon 3000+ ringen. 
Inbouwen  Twee elektronische ringen binnen hetzelfde leesveld storen elkaar, bijgevolg om deze storingen te minimaliseren gebruikt men best antennes en electronische ringen die op elkaar afgesteld zijn. De Bricon leesvelden zijn zo ontworpen dat het quasi onmogelijk is twee duiven binnen hetzelfde leesveld te hebben. De elektronische ring bij elke duif aan dezelfde (links of rechts) poot aanbrengen verkleint de kans dat twee ringen te dicht bij elkaar zitten. Bricon-antennes bezitten bovendien een specifieke software die ervoor zorgt dat bewegende ringen elkaar niet storen. Andere concurrerende merken kunnen dit enkel onder controle krijgen door gebruik te maken van allerlei constructies die men op de antennes dient te bouwen.

Ringen !!!!!

De KBDB heeft het protocol voor de Hitag-S chip opgenomen in de standaard 2006. Dit betekent dat indien we deze chip in een duivenring inbouwen het hoger genoemde protocol dient gevolgd te worden.  Eén feit is zeker, de groene UCR3 ringen zijn nog niet gehomologeerd. Volgens het protocol voldoen ze niet, de 11cm wordt overschreden.
Blijkbaar hebben sommige zich vooral gespecialiseerd in het verspreiden van valse of voorbarige berichten.
Batterijen ?? De volgende kwakkel ....
Verdelers van een bepaald merk (Unikon) beweren dat de Bricon apparaten slechts zeven jaar meegaan. Dan is de batterij leeg en moet men ze weggooien.
Bricon is ook hier weer een stap voor op alle anderen ...
Alle nieuwe Bricon's (Little en Speedy) hebben een zogenaamde batterij indicator die telkens bij het opstarten de toestand van de batterij nameet. Indien de melding "Battery low !!!" verschijnt op het display bij het opstarten is de batterij aan vervanging toe. Dan heb je nog effen de tijd, dus het lopende weekend kan zonder probleem afgewerkt worden. 
Wij wisselen de batterij indien ze buiten garantie is voor 72,-€ incl. BTW. Hierbij is dan ook een volledige "check-up" van uw klok inbegrepen. Voor deze 72,-€ heb je kwasi een nieuwe klok.
De door Bricon gebruikte baterijen hebben bij normaal gebruik een levensduur van 10 jaar. Vanaf de B-serie zijn onze klokken uitgerust met een baterij-indicator die verwittigd indien de capaciteit van de batterij te laag wordt.
Bij Bricon weet je vooraf waaraan je begint.

Oostende
(15/12/05)

Allereerst willen wij alle liefhebbers die onze stand bezochten bedanken voor hun vertrouwen. Onze welgemeende excuses aan diegenen die we niet te woord konden staan. De drukte was enorm. Aarzel  niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail bricon@bricon.be of op één van de volgende nummers +32 (0)3 777 39 74, + 32 (0) 475 75 21 75
Foto's
Brzeg Dolny
Polen
(15/12/05)
Bricon was in Brzeg Dolny (Polen) op 10 & 11 december 2005

Foto's
Oostende
(03/12/05)

Foto's
Rotherham
(Doncaster)
(25/11/05)
Bricon was ook op de beurs in Rotherham UK (Doncaster), 19-20/11
Ringen De groene ringen, met de Hitag-S chip.
Ze worden inderdaad hoger gelezen, maar zijn ze werkelijk beter ?
De hoogte bewijst niets, dit hoogteverschil is enkel merkbaar tijdens demo’s waarbij men de ring langzaam naar het antenne-veld beweegt. De realiteit is echter totaal anders, de snelheid van een landende duif is veel te hoog om de ring op deze hoogte reeds te lezen. Pas wanneer de duif op de antenne staat gebeurd de constatatie. Dit is gelijk voor elke ring. Het onderscheid is zeer moeilijk waar te nemen en kan enkel de praktijk uitwijzen.
Over de voor- en nadelen van de UCR3 t.o.v. de Bricon 3000+ kan men een urenlange wetenschappelijk gefundeerde exposé houden. Het overgrote deel van de argumentaties zal verloren gaan voor de doorsnee melker. De enige oplossing is met bewijzen uit de realiteit. Wij tonen u aan  hoe beide ringen zich in de praktijk gedragen. Welk is hun werkelijke snelheid en hoe trefzeker zijn ze ?
Laat u door de realiteit overtuigen…
De slotconclusie is eenvoudig, enkel de tragere antennes hebben een beetje baat bij het gebruik van deze chip. Op de snellere antennes, zoals deze van Bricon vervalt dit voordeel volledig. In de praktijk blijkt zelfs dat de ring op deze antennes slechter werkt.
Tot nader order blijven de Bricon 3000+ ringen de beste keuze voor de Bricon-antennes.
Prijzen !!!! Een klok vanaf 360,-€ ? Laat U niet vangen door dergelijke duistere publiciteit. Informeer U degelijk. Alvorens je hiermee kunt constateren moet je nog een antenne, een kabel en een voeding bijkopen. Het prijskaartje ziet er dan iets anders uit : 550,-€.
Bricon doet niet mee met dergelijke praktijken, wij geven u eerlijke info en met Bricon kun je constateren vanaf 429,-€ zonder bijkomende kosten.
Onze
promoties
SPEEDY klok met 5m-, 10m kabel, draagtas, ringentang en voeding + 1x 1 Veldantenne 429,00€
SPEEDY klok met 5m-, 10m kabel, draagtas, ringentang en voeding + 1x 2 Veldantenne 499,00€
Een Bricon systeem kan aangepast worden aan ieders wensen, hieronder enkele voorbeelden

Voorbeeld 1:
SPEEDY klok met 5m kabel en voeding
1x 2 Veldantenne
BRICON+ (tweede klok)
10m kabel, draagtas en ringentang (gratis) 

648,00€

Voorbeeld 2:
SPEEDY klok met 5m kabel en voeding
3x 2 Veldantenne
BRICON+ (tweede klok)
10m kabel, draagtas en ringentang (gratis) + 5m extra kabel

959,86€

Voorbeeld 3:
Little BRICON klok met 5m kabel en voeding
1x 2 Veldantenne
BRICON+ (tweede klok)
25m kabel, draagtas en ringentang (gratis) 

846,93€

Voorbeeld 4:
Little BRICON klok met 5m kabel en voeding
2x 4 Veldantenne
25m kabel, draagtas en ringentang (gratis)

1.010,02€
Voor demo's en inlichtingen kan u terecht bij onze verkopers.
Antennes Speciaal bericht voor alle Unikon-liefhebbers
Indien u zorgeloos wenst te constateren sluit dan Bricon-antennes aan op uw Unikon klok. Met de Brikonverter is dit nu mogelijk.
Herwaardeer uw electronische installatie, maak gebruik van de supersnelle en trefzekere BRICON – antennes
Antennes
Info
Alles wat je moet weten over velden en constateerbreedte.
Traditioneel wordt de constateerbreedte van een antenne uitgedrukt in velden. Eigenlijk stamt dit begrip uit de beginperiode van het electronisch constateren. Bricon antennes maken sinds meer dan vijf jaar gebruik van de innoverende technologie van overlappende velden. Deze techniek zorgt voor een homogene constatatiezone zonder dode punten. De traditionele antennes werken met afzonderlijke velden telkens van elkaar gescheiden door een dode zone. Indien men Bricon antennes wil vergelijken met deze van andere systemen doet men er goed aan om niet het aantal velden te vergelijken maar de werkelijke constatateerbreedte. Zo is bvb een tweeveld van Bricon superieur aan een klassieke drieveld. Bricon constateert volledig over de volle 28cm, een klassieke drieveld heeft drie gescheiden constatatie zones  van elk 9cm, of in totaal 27cm.. Een klassieke vierveld  heeft vier gescheiden zones van 9 cm of in totaal 36 cm, deze van Bricon constateert over een volle breedte van 52cm. De vierveld van Bricon is praktisch evenwaardig in constateer breedte aan een klassieke zesveld (6 x 9cm). Indien men 100% constatering wil waarborgen bij de klassieke veldantenne moet men op de antenne een bovenbouw plaatsen om te verhinderen dat er duiven over een dode zone lopen en aldus niet geklokt worden. Bricon antennes hebben deze bovenbouw niet nodig en zijn daardoor zeer eenvoudig in elke bestaande ingang in te bouwen. Belangrijk om weten is dat ook Bricon antennes zowel links als rechts reeds op een afstand van 2cm buiten het antennevlak een ring kunnen lezen. Laat u echter niet vangen, men moet de ring hiervoor in de juiste stand houden. Indien je uw duiven wil constateren buiten het antennevlak heb je nog een hoop trainingswerk. Per slot constateren we reisduiven en geen circusduiven.
Home